infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'KNIŽNÉ NOVINKY'

novinky vo fonde Centra VTI SR

ŤAŽKÝ, Milan: Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi

Pridal Andrea Lebedová 9. 1. 2013.

Novinka vo fonde CVTI SR

Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi, autor Ing. Milan Ťažký, PhD.

podnikový manažment

Táto publikácia je jedinečná svojho druhu. Autor svojím vedeckým až populárno- vedeckým výkladom sa venuje problematike podnikového manažmentu a činnostiam viac alebo menej, resp. priamo i nepriamo súvisiacich s ich optimalizáciou vo vzťahu k podniku i jeho okoliu a zvyšovaniu jeho produktivity na báze určitej vyváženosti. Kniha je určená prakticky komukoľvek, ľuďom z praxe, študentom, akademickej obci, ale aj tým, ktorí by sa chceli aspoň informatívne oboznámiť s touto rozsiahlou a rozmanitou problematikou tak trocha aj z iného uhla pohľadu.

Dielo konfrontuje bázu poznatkov o činnostiach podnikového manažmentu v domácich i zahraničných podnikoch a taktiež čerpá z dostupných zdrojov venujúcich sa danej oblasti. Súčasťou publikácie sú možnosti a príklady praktického uplatnenia vybraných metód z oblasti podnikového manažmentu vo forme prípadových štúdií z reálnej praxe, aby bolo možné vidieť význam optimalizácie činností podnikového manažmentu, čo zohráva jednu z najdôležitejších úloh pre úspešnosť podnikov, najmä pri zvládaní dopadov celosvetovej krízy.

V tejto publikácii je možné nájsť prínosy pre praktické využitie v danej oblasti a báza poznatkov v nej zahrnutá z pohľadu praktického, ale i teoretického prínosu môže byť dobrým základom v rôznych podnikoch, či už s cieľom vylepšiť stávajúci stav, vykonať komplexnú reštrukturalizáciu alebo implementovať úplne nové riešenia.

Publikácia je dostupná pre všetkých registrovaných používateľov CVTI SR na absenčnú výpožičku.

 

 

Pridané do: KNIŽNÉ NOVINKY | 12 koment. »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 22. 8. 2012.

Stála misia SR pri OECD si Vás opäť dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch jún – júl 2012. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Krátke anotácie k vybraným publikáciám sú dostupné na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR:  http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_43B0A8757944D92CC1257A5900354471_SK/$File/anotacie_vydanie_6_final.pdf. Všetky tieto publikácie sú dostupné aj v Depozitnej knižnici OECD v Bratislave (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 9. 8. 2012.

Stála misia SR pri OECD Vám znova prináša prehľad vybraných, pre SR relevantných publikácií, ktoré OECD vydala v mesiacoch máj – jún 2012. Nájdete ich na stránke: anotacie_vydanie_5_final.

Všetky tieto publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD môžete nájsť v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí.

Ak patríte k registrovaným používateľom Centra VTI SR, môžete si uvedené publikácie študovať aj z pohodlia svojho domova, priamo vo Vašom počítači cez vzdialený prístup. Stačí ak sa prihlásite číslom Vášho preukazu a do hesla napíšete tiež to isté číslo. Uvedené publikácie nájdete v databáze OECDiLibrary.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 7. 6. 2012.

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch marec – máj 2012. Nájdete ich  na stránke Ministerstva zahraničných vecí: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_2F414A9AAC8B6DCAC1257A16003B2D98_SK/$File/anotacie_vydanie_4_final.pdf.

Všetky tieto a mnoho ďalších zaujímavých publikácií nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Publikácie Depozitnej knižnice OECD nájdete v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie nepožičiavame, možno ich študovať len prezenčne. Niektoré publikácie Depozitnej knižnice OECD sú pre registrovaných používateľov dostupné aj ako absenčné výpožičky. V katalógu Centra VTI SR majú tieto publikácie signatúru A.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Vybrané publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 18. 4. 2012.

 

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2011- február 2012. Publikácie s anotáciami nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7964BEA3E21932CEC12579BA0035A38C_SK/$File/120306_anotacie_vydanie_3.pdf.

Uvedené publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií  na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie OECD nepožičiavame, môžete ich študovať iba prezenčne.

 

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction

Pridal Iveta Molnárová 12. 4. 2012.

 

OECD Environmental Outlook to 2050.
The Consequences of Inaction.
OECD, Paris, 2012, 350 s. 

 

V posledných dekádach bolo ľudstvo svedkom rastu a prosperity, čoho dôkazom je viac než trojnásobný nárast populácie od r. 1970 a viac než trojnásobný nárast svetovej ekonomiky. Tento nárast bol však sprevádzaný aj znečistením životného prostredia a ničením prírodných zdrojov.

V tejto publikácii nájdete niekoľko otázok, ako napr.:  “Čo prinesú so sebou  ďalšie dekády?” Nájdete v nej vyhliadky až do r. 2050 a úvahy o tom, ak  môžu demografické a ekonomické trendy ovplyvniť životné prostredie, ak svet nepríjme tzv. “zelené politiky”. Možno v nej nájsť odpovede na to, ako tieto politiky v budúcnosti zmenia obraz sveta k lepšiemu. Publikácia sa zameriava na štyri oblasti: zmenu klímy, biodiverzitu, vodu a vplyvy znečistenia životného prostredia na zdravotný stav ľudstva. Tieto štyri environmentálne výzvy boli identifikované v predchádzajúcej publikácii Environmental Outlook to 2030 (OECD, 2008) ako veľmi dôležité problémy, ktoré si vyžadujú urgentnú pozornosť.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools

Pridal Iveta Molnárová 12. 3. 2012.

 

Equity and Quality in Education
Supporting Disadvantaged Students and Schools
Paris, OECD, 168 s.

Podľa štatistiky vo všetkých štátoch OECD  každý piaty študent nedosiahne základnú úroveň minimálneho  vzdelania. Okrem toho výkonnosť  študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia je približne dvojnásobne nižšia než výkonnosť ostatných študentov. Vzhľadom na to, že títo znevýhodnení študenti sú málo začleňovaní do spoločnosti, prichádza u nich k neúspechom v škole, čo má za následok, že v priemere jeden z piatich mladistvých študentov nedokončí stredné vzdelanie.

Najvýkonnejšie vzdelávacie systémy vo všetkých krajinách OECD kombinujú kvalitu s rovnosťou príležitostí. Publikácia prináša politické odporúčania pre systémy vzdelávania, ktoré by pomohli uspieť všetkým študentom v školách.

 

 

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Going for Growth

Pridal Iveta Molnárová 16. 1. 2012.

 

Going for Growth

Paris, OECD, 2011, 240 s.

Po hlbokej recesii začína vo svete globálne oživenie, ktoré je však vo veľkej miere závislé od makroekonomickej politiky a na základe ktorého sa zatiaľ nepodarilo výraznejšie znížiť vysokú a stále pretrvávajúcu nezamestnanosť v mnohých krajinách. Uvedená publikácia upozorňuje na štrukturálne reformy, potrebné na obnovu dlhodobého rastu po hospodárskej kríze. Pre každú krajinu OECD a prvýkrát aj pre šesť hlavných novovznikajúcich ekonomík (Brazília, Čína, India, Indonézia, Rusko a Južná Afrika) je identifikovaných päť reformných priorít, ktoré budú najefektívnejšie pri zachránení udržateľného rastu v nasledujúcej dekáde. Analýza ukázala, že množstvo týchto reforiem môže takisto pomôcť pri veľmi potrebnej finančnej konsolidácii a prispieť k zníženiu súčasných nevyvážených účtov.

V publikácii sú uvedené medzinárodne porovnateľné ukazovatele, ktoré umožnia krajinám posúdiť ich hospodársku produkciu a štrukturálne politiky v mnohých oblastiach.

Táto edícia okrem iného obsahuje tri analytické kapitoly, ktoré pokrývajú politiky bývania, efektívnosť zdravotníckych systémov a prepojenia medzi štrukturálnymi politikami a súčasnými nevyváženými účtami.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Measuring well-being

Pridal Iveta Molnárová 2. 12. 2011.

 

Measuring well-being, OECD, Paris, 2011, 284 s.

Každý človek túži po dobrom živote. Ale čo znamená  “dobrý alebo lepší život”? Táto publikácia zobrazuje najdôležitejšie aspekty, ktoré vytvárajú život ľudí: príjem, práca, bývanie, zdravie, rovnováha medzi prácou a zdravím, vzdelanie, sociálne spojenia, životné prostredie, osobná bezpečnosť a subjektívny pocit spokojnosti. Prináša prehľad života ľudí a ich spokojnosti v krajinách OECD a iných významných ekonomikách.
Na základe dostupných údajov sa za posledných 15 rokov zlepšil život ľudí v týchto krajinách: ľudia sú bohatší, zvýšila sa zamestnanosť, majú lepšie podmienky na bývanie, životné prostredie je menej znečistené, žijú dlhšie. Tieto údaje však nie sú vo všetkých krajinách rovnaké. Na druhej strane ľudia s nižším vzdelaním a nižšími príjmami pociťujú práve zhoršenie vo všetkých oblastiach života , čo prináša aj zhoršenie zdravotných problémov: ich deti majú horšie výsledky v škole, menej sa zúčastňujú na politických aktivitách, sú oveľa menej spokojní so svojím životom.
Viac informácií nájdete práve v tejto publikácii.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Fostering Innovation for Green Growth

Pridal Iveta Molnárová 13. 10. 2011.

 

Fostering Innovation for Green Growth, OECD Paris, 128 s.

Inovácie sú dôležité pre “zelený rast”. Pomáhajú oddeliť rast od kapitálovej spotreby a prispievajú k ekonomickému rastu a vytváraniu pracovných príležitostí. Podnikanie je hnacou silou inovácií, ale vlády potrebujú zabezpečiť jasné a stabilné signály pre trhy, napr. prostredníctvom cien uhlíka. V publikácii sa skúmajú politické aktivity, zamerané na využívanie nových technológií a inovácií: investície do výskumu a vývoja, podpora komercializácie, posilnenie trhov a šírenie technológií. Konkurencia bude veľmi dôležitá na to, aby sa poukázalo na najlepšie riešenia.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk