infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'BIZNIS INFORMÁCIE'

informácie na podporu podnikania

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

Pridal Oľga Števková 15. 4. 2012.

Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú otázky ochrany duševného vlastníctva,  na seminár

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

25. apríla9.30 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko- technických informácií SR na Lamačskej 8/A v Bratislave.

Prihláste sa, prosím, na adrese: patlib@cvtisr.sk.

Podujatie organizuje Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR v rámci pilotného projektu Európskeho patentového úradu.

Účasť je bezplatná. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction

Pridal Iveta Molnárová 12. 4. 2012.

 

OECD Environmental Outlook to 2050.
The Consequences of Inaction.
OECD, Paris, 2012, 350 s. 

 

V posledných dekádach bolo ľudstvo svedkom rastu a prosperity, čoho dôkazom je viac než trojnásobný nárast populácie od r. 1970 a viac než trojnásobný nárast svetovej ekonomiky. Tento nárast bol však sprevádzaný aj znečistením životného prostredia a ničením prírodných zdrojov.

V tejto publikácii nájdete niekoľko otázok, ako napr.:  “Čo prinesú so sebou  ďalšie dekády?” Nájdete v nej vyhliadky až do r. 2050 a úvahy o tom, ak  môžu demografické a ekonomické trendy ovplyvniť životné prostredie, ak svet nepríjme tzv. “zelené politiky”. Možno v nej nájsť odpovede na to, ako tieto politiky v budúcnosti zmenia obraz sveta k lepšiemu. Publikácia sa zameriava na štyri oblasti: zmenu klímy, biodiverzitu, vodu a vplyvy znečistenia životného prostredia na zdravotný stav ľudstva. Tieto štyri environmentálne výzvy boli identifikované v predchádzajúcej publikácii Environmental Outlook to 2030 (OECD, 2008) ako veľmi dôležité problémy, ktoré si vyžadujú urgentnú pozornosť.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Slováci medzi nominovanými na udelenia Európskeho ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

Pridal Iveta Molnárová 27. 3. 2012.

Po dvojdňovom zasadnutí poroty v Kodani (Dánsko), bol zverejnený užší zoznam kandidátov na udelenie Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 (EBAE). 14 finalisti pochádzajú z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska, Portugalska, Slovenska, Fínska a Spojeného kráľovstva. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční počas slávnostného udeľovania cien 24. mája 2012 v Bruseli, počas Zeleného týždňa, ktorý je výročnou konferenciou Európskej komisie o politike v oblasti životného prostredia. Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia sa udeľujú inovačným podnikom, ktoré úspešne skĺbili inovácie, konkurencieschopnosť a mimoriadne pozitívne výsledky v oblasti životného prostredia.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Aby naše ekonomiky prosperovali vo svete s obmedzenými zdrojmi, musia svoje prírodné zdroje využívať efektívnejším spôsobom. Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia ukazujú, že je to možné. Udeľujú sa spoločnostiam, ktoré využívajú zdroje počas celého ich životného cyklu najoptimálnejším spôsobom s cieľom vytvoriť čo najvyššiu ekonomickú hodnotu s čo najnižším vplyvom na životné prostredie.“
Finalisti boli vybratí zo 156 uchádzačov pochádzajúcich z 24 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Vysoký počet prihlášok – zvýšenie o 10 % v porovnaní so súťažou v roku 2010 – poukazuje na zvyšujúci sa záujem európskych podnikov o ochranu životného prostredia a na ich ochotu zavádzať ekologicko-inovačné postupy aj napriek súčasnej hospodárskej situácii.
Tohtoroční kandidáti zastupujú rozličné podnikateľské sektory od telekomunikácií po maloobchod, ekodizajn, dopravu, potravinársky priemysel a stavebníctvo. Hoci súťažia aj viaceré veľké podniky a organizácie, väčšinu zúčastnených spoločností tvoria malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky. Najviac kandidátov bolo v novozavedenej kategórii „biodiverzita“, pričom išlo o spoločnosti, ktoré preukázali mimoriadne výsledky pri spomaľovaní straty biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov.
Prihlášky na udelenie ocenenia ilustrujú ako spoločnosti prispievajú k udržateľnému rozvoju v piatich kategóriách: výrobok (52 kandidátov), riadenie (47 kandidátov), postup (46 kandidátov), medzinárodná obchodná spolupráca (11 kandidátov) a podnikanie a biodiverzita (62 kandidátov).
Porota na vysokej úrovni, ktorej predsedal námestník generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp, bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora zelených technológií.

Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia zaviedlo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie v roku 1987. Udeľujú sa každé dva roky s cieľom uznať a odmeniť európske spoločnosti, ktoré podporujú hospodársky rast tým, že prispievajú k inováciám a konkurencieschopnosti a zároveň chránia životné prostredie.
Udeľuje sa päť cien, ktorými sa podniky odmeňujú za postupy riadenia, ekologické výrobky, udržateľné výrobné postupy, medzinárodnú obchodnú spoluprácu a najnovšie aj za činnosti chrániace biodiverzitu.
Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek spoločnosť z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny, bez ohľadu na svoju veľkosť. Podávanie prihlášok do súťaže o európske ocenenia spravujú vnútroštátne koordinačné orgány. Uchádzači sa musia najprv zúčastniť na jednej z vnútroštátnych súťaží, ktorej prostredníctvom sú vybratí do súťaže na európskej úrovni. Takto sa zabezpečuje, aby boli spoločnosti, ktorým je udelené európske ocenenie, najlepšie z najlepších, najprezieravejšie, najzodpovednejšie a najinovatívnejšie v celej Európe. 

Túto informáciu vám prináša Európske dokumentačné centrum v Centre VTI SR.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Popoludnie s dizajnom

Pridal Mária Harachová 26. 3. 2012.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov dizajnu, záujemcov o jeho právnu ochranu, proces výučby, problém plagiátorstva a ďalšie zaujímavé otázky na podujatie POPOLUDNIE S DIZAJNOM,  ktoré sa uskutoční 27. marca 2012 o 15.00 hod. v konferenčnej miestnosti Centra VTI SR  na Lamačskej ceste 8/A. Podujatie pozostáva zo série prednášok renomovaných odborníkov, na ktorom bude dostatok priestoru aj na prediskutovanie aktuálnych otázok.

Bonusom je výstava Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi, ktorá v priestoroch CVTI SR trvá až do 5. 4. 2012. Priestory výstavy sú návštevníkom k dispozícii v pondelok – piatok v čase 9.00 – 16. 00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, NCP VaT, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools

Pridal Iveta Molnárová 12. 3. 2012.

 

Equity and Quality in Education
Supporting Disadvantaged Students and Schools
Paris, OECD, 168 s.

Podľa štatistiky vo všetkých štátoch OECD  každý piaty študent nedosiahne základnú úroveň minimálneho  vzdelania. Okrem toho výkonnosť  študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia je približne dvojnásobne nižšia než výkonnosť ostatných študentov. Vzhľadom na to, že títo znevýhodnení študenti sú málo začleňovaní do spoločnosti, prichádza u nich k neúspechom v škole, čo má za následok, že v priemere jeden z piatich mladistvých študentov nedokončí stredné vzdelanie.

Najvýkonnejšie vzdelávacie systémy vo všetkých krajinách OECD kombinujú kvalitu s rovnosťou príležitostí. Publikácia prináša politické odporúčania pre systémy vzdelávania, ktoré by pomohli uspieť všetkým študentom v školách.

 

 

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Going for Growth

Pridal Iveta Molnárová 16. 1. 2012.

 

Going for Growth

Paris, OECD, 2011, 240 s.

Po hlbokej recesii začína vo svete globálne oživenie, ktoré je však vo veľkej miere závislé od makroekonomickej politiky a na základe ktorého sa zatiaľ nepodarilo výraznejšie znížiť vysokú a stále pretrvávajúcu nezamestnanosť v mnohých krajinách. Uvedená publikácia upozorňuje na štrukturálne reformy, potrebné na obnovu dlhodobého rastu po hospodárskej kríze. Pre každú krajinu OECD a prvýkrát aj pre šesť hlavných novovznikajúcich ekonomík (Brazília, Čína, India, Indonézia, Rusko a Južná Afrika) je identifikovaných päť reformných priorít, ktoré budú najefektívnejšie pri zachránení udržateľného rastu v nasledujúcej dekáde. Analýza ukázala, že množstvo týchto reforiem môže takisto pomôcť pri veľmi potrebnej finančnej konsolidácii a prispieť k zníženiu súčasných nevyvážených účtov.

V publikácii sú uvedené medzinárodne porovnateľné ukazovatele, ktoré umožnia krajinám posúdiť ich hospodársku produkciu a štrukturálne politiky v mnohých oblastiach.

Táto edícia okrem iného obsahuje tri analytické kapitoly, ktoré pokrývajú politiky bývania, efektívnosť zdravotníckych systémov a prepojenia medzi štrukturálnymi politikami a súčasnými nevyváženými účtami.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Measuring well-being

Pridal Iveta Molnárová 2. 12. 2011.

 

Measuring well-being, OECD, Paris, 2011, 284 s.

Každý človek túži po dobrom živote. Ale čo znamená  “dobrý alebo lepší život”? Táto publikácia zobrazuje najdôležitejšie aspekty, ktoré vytvárajú život ľudí: príjem, práca, bývanie, zdravie, rovnováha medzi prácou a zdravím, vzdelanie, sociálne spojenia, životné prostredie, osobná bezpečnosť a subjektívny pocit spokojnosti. Prináša prehľad života ľudí a ich spokojnosti v krajinách OECD a iných významných ekonomikách.
Na základe dostupných údajov sa za posledných 15 rokov zlepšil život ľudí v týchto krajinách: ľudia sú bohatší, zvýšila sa zamestnanosť, majú lepšie podmienky na bývanie, životné prostredie je menej znečistené, žijú dlhšie. Tieto údaje však nie sú vo všetkých krajinách rovnaké. Na druhej strane ľudia s nižším vzdelaním a nižšími príjmami pociťujú práve zhoršenie vo všetkých oblastiach života , čo prináša aj zhoršenie zdravotných problémov: ich deti majú horšie výsledky v škole, menej sa zúčastňujú na politických aktivitách, sú oveľa menej spokojní so svojím životom.
Viac informácií nájdete práve v tejto publikácii.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Fostering Innovation for Green Growth

Pridal Iveta Molnárová 13. 10. 2011.

 

Fostering Innovation for Green Growth, OECD Paris, 128 s.

Inovácie sú dôležité pre “zelený rast”. Pomáhajú oddeliť rast od kapitálovej spotreby a prispievajú k ekonomickému rastu a vytváraniu pracovných príležitostí. Podnikanie je hnacou silou inovácií, ale vlády potrebujú zabezpečiť jasné a stabilné signály pre trhy, napr. prostredníctvom cien uhlíka. V publikácii sa skúmajú politické aktivity, zamerané na využívanie nových technológií a inovácií: investície do výskumu a vývoja, podpora komercializácie, posilnenie trhov a šírenie technológií. Konkurencia bude veľmi dôležitá na to, aby sa poukázalo na najlepšie riešenia.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OECD Statistics on International Trade in Services 2010, Volume II, Detailed Tables by Partner Country

Pridal Iveta Molnárová 23. 8. 2011.

 

OECD Statistics on International Trade in Services 2010, Volume II, Detailed Tables by Partner Country, Paris, OECD, 2011, 470 s.

Publikácia prináša informácie o medzinárodnom obchode v službách pre 28 štátov OECD, 27 štátov EÚ, eurozónu, HongKong a Čínu. Publikácia obsahuje množstvo tabuliek o obchodovaní a pokrýva obdobie 2004-2008.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

International Migration Outlook 2011

Pridal Iveta Molnárová 1. 8. 2011.

 

International Migration Outlook, Paris, OECD, 452 s.

 

Publikácia analyzuje nedávny vývoj v oblasti migrácie v štátoch OECD, ale i v niektorých štátoch mimo OECD. Prináša informácie o  migrácii vysokokvalifikovaných a nízkokvalifikovaných pracovníkov, pracovníkov zamestnávaných dočasne, stálych pracovníkov a študentov. Tri špeciálne kapitoly sú venované 50. výročiu OECD a systému SOPEMI (francúzska skratka pre Continuous Reporting System on Migration - nepretržitý systém správ o migrácii),  podnikaniu migrantov a migrácii do Izraela.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk